सिफारिस गरिएको शैक्षिक व्यवस्थाको सूचना पत्र/पूर्व लिखित सूचना पत्र (NOREP/PWN) - विद्यालय जाने उमेर

सिफारिस गरिएको शैक्षिक व्यवस्थाको सूचना पत्र/पूर्व लिखित सूचना पत्र (NOREP/PWN) - विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: Special Education Law,
NOTICE OF RECOMMENDED EDUCATIONAL PLACEMENT/PRIOR WRITTEN NOTICE (NOREP/PWN) - School Age यस NOREP/PWN फारामले आमाबुवाहरूलाई आफ्ना बच्चालाई सिफारिस गरिएका शैक्षिक कार्यक्रम र LEA द्वारा चालिएका अन्य कदमहरूको सञ्चार गर्न LEA हरूले चयन गर्नसक्ने ढाँचा उपलब्ध गराउँछ। यस संशोधित NOREP/PWN ले पृष्ठ 4 मा आमाबुवाहरूको लागि अतिरिक्त स्रोतहरू समावेश गर्छ। यस संशोधित फारामले पादलेख “अक्टोबर 2014” समावेश गर्छ। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: