THÔNG BÁO VỀ BỐ TRÍ GIÁO DỤC THEO ĐỀ XUẤT/THÔNG BÁO TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN (NOREP/PWN) - Độ tuổi đến trường

THÔNG BÁO VỀ BỐ TRÍ GIÁO DỤC THEO ĐỀ XUẤT/THÔNG BÁO TRƯỚC BẰNG VĂN BẢN (NOREP/PWN) - Độ tuổi đến trường

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: Special Education Law,
NOTICE OF RECOMMENDED EDUCATIONAL PLACEMENT/PRIOR WRITTEN NOTICE (NOREP/PWN) - School Age Biểu mẫu NOREP/PWN này đưa ra hình thức mà LEA có thể chọn để liên lạc với các phụ huynh về chương trình giáo dục theo đề xuất cho con em của họ cũng như những hành động khác được đưa ra bởi LEA. Bản NOREP/PWN sửa đổi này bao gồm những nguồn thông tin thêm cho phụ huynh ở trang 4. Biểu mẫu sửa đổi bao gồm phần chú thích đề "tháng 10 năm 2014.” Bản chú giải có sẵn
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: