សេចក្តីជូនដំណឹងលាយលក្ខណ៍អក្សរមុនសម្រាប់ការវាយតម្លៃដំបូងនិងសំណើសុំបែបបទយល់ព្រម - អាយុចូលរៀន

សេចក្តីជូនដំណឹងលាយលក្ខណ៍អក្សរមុនសម្រាប់ការវាយតម្លៃដំបូងនិងសំណើសុំបែបបទយល់ព្រម - អាយុចូលរៀន

Effective Date:March 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
Prior Written Notice for Initial Evaluation and Request for Consent Form - School Age ទម្រង់ថ្មីនេះចាប់ផ្តើមមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃទី 30 ខែមិនាឆ្នាំ 2015 និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការដែលការវាយតំលៃដំបូងដាក់ជាប្រធានបទទៅនឹងតម្រូវការជូនដំណឹងរបស់ IDEA ក្នុងផ្នែក 34 CFR, 300.503-300.504 និងតម្រូវការយល់ព្រមពីមាតាបិតាក្នុងផ្នែក 34 CFR, 300,300 ។ ស្ថិតក្រោមផ្នែក 34 CFR, 300.503 (a) ទីភ្នាក់ងារអប់រំក្នុងតំបន់ (LEA) ត្រូវផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹរលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅឪពុកម្តាយរបស់កូនដែលពិការភាពដោយរៀបរាប់អំពីនីតិវិធីវាយតម្លៃមួយចំនួនដែលទីភ្នាក់ងារស្នើអោយណែនាំ ហើយត្រូវតែត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឪពុកម្តាយកុមារដែលពិការភាពនូវពេលវេលាសមហេតុសមផល មុនទីភ្នាក់ងារសាធារណៈ៖ (1) ស្នើចាប់ផ្តើម ឬផ្លាស់ប្តូរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការវាយតម្លៃឬការរកទីកន្លែងអប់រំកុមារ ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈសមរម្យឥតគិតថ្លៃ (FAPE) ជូនកុមារឬ (2) បដិសេធចាប់ផ្តើម ឬផ្លាស់ប្តូរការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការវាយតម្លៃឬការរកទីកន្លែងអប់រំកុមារ ឬការផ្តល់ការអប់រំសាធារណៈសមរម្យឥតគិតថ្លៃ (FAPE) ជូនកុមារ។ សេចក្តីជូនដំណឹងលាយលក្ខណ៍អក្សរមុននេះសម្រាប់ការវាយតម្លៃដំបូង និងសំណើសុំសំណុំបែបបទយល់ព្រមរួមទាំងការជូនដំណឹង និងតម្រូវការយល់ព្រមចំពោះការវាយតម្លៃដំបូង។ សំណុំបែបបទនេះជំនួសសិទ្ធិក្នុងការវាយតំលៃ - បែបបទយល់ព្រម។ វាមានបាតកថា "កែសម្រួលថ្មីខែមករាឆ្នាំ 2015។" កំណែពន្យល់អាចប្រើបាន
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: