Image Not Available

CHẤP THUẬN CỦA CHA MẸ XIN LỖI CÁC THÀNH VIÊN KHÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP NHÓM IEP - Độ tuổi đến trường

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PARENTAL CONSENT TO EXCUSE MEMBERS FROM ATTENDING THE IEP TEAM MEETING - School Age Biểu mẫu này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 và phản ánh những điều khoản mới của các Chương sửa đổi số 14 và 711. Thư mời mới này (với phần chú thích trang ghi "Sửa đổi tháng 7 năm 2008”) thay thế cho Thư mời hiện thời. Thư mời này không bao gồm yêu cầu có sự chấp thuận của cha mẹ xin lỗi các thành viên nhóm IEP không tham dự cuộc họp nhóm IEP. Yêu cầu này được lập bằng biểu mẫu riêng, "Chấp thuận của Cha mẹ Xin lỗi các Thành viên Không tham dự Họp Nhóm IEP.” Bản chú giải có sẵn
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: