Image Not Available

LEJE NGA PRINDI PËR TË JUSTIFIKUAR MOSPJESËMARRJEN E ANËTARËVE NË MBLEDHJEN E EKIPIT IEP- Mosha shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PARENTAL CONSENT TO EXCUSE MEMBERS FROM ATTENDING THE IEP TEAM MEETING - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008, dhe pasqyron dispozitat e reja të kapitujve të ribotuar 14 dhe 711. Kjo Ftesë e re (me shënim në fund që shkruan "Ribotim, Korrik 2008) zëvendëson Ftesën aktuale. Kjo ftesë nuk përmban më kërkesën për lejen nga prindi për të justifikuar mospjesëmarrjen e ndonjë anëtari të ekipit IEP në mbledhjen e ekipit IEP. Kërkesa është kthyer në një formular më vete "Leje nga Prindi për të Justifikuar Mospjesëmarrjen e Anëtarëve në Mbledhjen e Ekipit IEP" Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: