Image Not Available

THƯ VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THEO QUY TRÌNH - độ tuổi đến trường

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PROCEDURAL SAFEGUARDS LETTER - school age Biểu mẫu này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 và phản ánh những điều khoản mới của các Chương sửa đổi số 14 và 711. Thư về các Biện pháp Bảo vệ Theo Quy trình mới này (với phần chú thích trang ghi "Sửa đổi tháng 7 năm 2008”) thay thế cho Thư về các Biện pháp Bảo vệ Theo Quy trình hiện thời.
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: