THƯ MỜI THAM GIA HỌP NHÓM IEP HOẶC CUỘC HỌP KHÁC - Độ tuổi đến trường

THƯ MỜI THAM GIA HỌP NHÓM IEP HOẶC CUỘC HỌP KHÁC - Độ tuổi đến trường

Effective Date:June 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age Bản sửa đổi tháng 5 năm 2015 – Thư Mời mới Tham dự Họp nhóm IEP hay Cuộc họp khác (với phần chú thích nêu "Sửa đổi tháng 5 năm 2015”) thay thế cho thư mời hiện tại. Biểu mẫu sửa đổi này thêm vào các mục đích bổ sung cho cuộc họp nhóm IEP, bỏ đi yêu cầu sử dụng hai mẫu Thư mời riêng Tham gia Họp nhóm IEP hay Cuộc họp khác cho việc lập kế hoạch/các dịch vụ chuyển tiếp, và bổ sung những giải thích cho các dịch vụ và lập kế hoạch chuyển tiếp, bao gồm tuyên bố rằng Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) sẽ mời học sinh từ 14 tuổi trở lên. Biểu mẫu này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2015. Bản chú giải có sẵn
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: