Forms

This site includes forms designed by the Pennsylvania Department of Education to ensure that students with disabilities receive a free, appropriate, public education. Forms are available for the Infant-Toddler/Early Intervention, Preschool/Early Intervention, and School-age programs, and include both annotated and non-annotated versions. Forms are available as Word and pdf documents.

Bureau of Special Education Complaint Form


Access the State Complaint Form on PDE's State Complaints and Dispute Resolution page

State Complaint Forms in other languages are also available on the State Complaints and Dispute Resolution page. 

Complaint Resolution Procedures

If you need more information about the complaint process or if you are unable to print the packet and would like to receive a complaint form by mail, please contact the Special Educaton ConsultLine at 1-800-879-2301, ConsultLine@odr-pa.org or submit an online request.

Results 361-370 of 418
Transition to Community Letter  cover image

Transition to Community Letter

Effective Date:1/1/0001 12:00:00 AM
Transition meeting invitation letter for children and families anticipating transition to a community program or leaving early intervention. Form updated 05/09
Age:
Language:English
Uprzednie pisemne zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia wstępnej oceny oraz prośba o przekazanie formularza zgody – wiek szkolny cover image

Uprzednie pisemne zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia wstępnej oceny oraz prośba o przekazanie formularza zgody – wiek szkolny

Effective Date:3/29/2015 11:00:00 PM
Prior Written Notice for Initial Evaluation and Request for Consent Form - School Age Nowy formularz obowiązuje od 30 marca 2015 r. i uwzględnia wymóg, zgodnie z którym na mocy ustawy IDEA przeprowadzenie wstępnej oceny musi być poprzedzone odpowiednim zawiadomieniem (34 CFR Sec. 300.503-300.504) oraz zgodą rodzica (34 CFR Sec. 300.300). W świetle zapisu 34 CFR Sec. 300.503(a) LEA ma obowiązek przekazania rodzicom dziecka niepełnosprawnego pisemnego zawiadomienia opisującego procedury, jakie szkoła proponuje zastosować podczas przeprowadzania oceny. Zawiadomienie to musi zostać przekazane rodzicom dziecka niepełnosprawnego w uzasadnionym czasie, zanim szkoła: (1) zaproponuje rozpoczęcie procedury zmiany kwalifikacji niepełnosprawności, oceny, wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka lub zapewnienia mu bezpłatnej edukacji w odpowiedniej placówce publicznej (free appropriate public education, FAPE); lub (2) odmówi rozpoczęcia procedury zmiany kwalifikacji niepełnosprawności, oceny, wyboru placówki edukacyjnej dla dziecka lub zapewnienia mu bezpłatnej edukacji w odpowiedniej placówce publicznej (free appropriate public education, FAPE). To Uprzednie pisemne zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia wstępnej oceny oraz prośba o przekazanie formularza zgody zawiera zawiadomienie oraz wymogi dotyczące zgody na przeprowadzenie wstępnej oceny. Ten formularz zastępuje Formularz zgody na przeprowadzenie oceny. W stopce zaktualizowanego formularza znajduje się następująca notatka: Aktualizacja: styczeń 2015 r.
Age:School Age
Language:Polish
VEREINBARUNG ÜBER DEN VERZICHT AUF NEUBEWERTUNG – Schulalter cover image

VEREINBARUNG ÜBER DEN VERZICHT AUF NEUBEWERTUNG – Schulalter

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
AGREEMENT TO WAIVE REEVALUATION Dieses Formular ist gültig ab dem 1. Juli 2008. Dieses neue Formular wird verwendet, um elterliche Vereinbarung über den Verzicht auf Neubewertung zu erhalten. Dieser Antrag war zuvor im Formular „Genehmigung zur Neubewertung/Vereinbarung über den Verzicht auf Neubewertung“ enthalten.
Age:School Age
Language:German
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ZESPOŁU DS. PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO (IEP) LUB INNE SPOTKANIE – wiek szkolny cover image

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ZESPOŁU DS. PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO (IEP) LUB INNE SPOTKANIE – wiek szkolny

Effective Date:6/29/2015 11:00:00 PM
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age To nowe Zaproszenie na spotkanie zespołu ds. Programu nauczania specjalnego (IEP) lub inne spotkanie (z następującą notatką w stopce: Aktualizacja: maj 2015 r.) zastępuje dotychczasowe zaproszenie. Zaktualizowany formularz uwzględnia dodatkowe cele spotkania zespołu IEP, znosi wymóg stosowania dwóch różnych formularzy zaproszeń (Zaproszenie na spotkanie zespołu IEP lub Zaproszenie na inne spotkanie dotyczące planowania przejścia do edukacji policealnej / wsparcia na etapach przejściowych) i zawiera dodatkowe informacje na temat planowania przejścia do edukacji policealnej i wsparcia na etapach przejściowych, w tym także oświadczenie o tym, że lokalna agencja edukacyjna (LEA) zaprosi ucznia, który ma co najmniej 14 lat. Formularz obowiązuje od 30 lipca 2015 r.
Age:School Age
Language:Polish
ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZALECEŃ WYBORU PLACÓWKI / UPRZEDNIE PISEMNE ZAWIADOMIENIE – wiek szkolny  cover image

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZALECEŃ WYBORU PLACÓWKI / UPRZEDNIE PISEMNE ZAWIADOMIENIE – wiek szkolny

Effective Date:11/17/2018 7:14:00 PM
NOTICE OF RECOMMENDED EDUCATIONAL PLACEMENT/PRIOR WRITTEN NOTICE (NOREP/PWN) - School Age Z formularza Zawiadomienie dotyczące zaleceń wyboru placówki / Uprzednie pisemne zawiadomienie LEA mogą korzystać, aby informować rodziców o zaleceniach związanych z programem nauczania dziecka i innych działaniach podejmowanych przez LEA. W zaktualizowanym Zawiadomieniu dotyczącym zaleceń wyboru placówki / Uprzednim pisemnym zawiadomieniu znajdują się informacje o dodatkowych organizacjach wspierających rodziców. W stopce zaktualizowanego formularza widnieje notatka: październik 2014 r.
Age:School Age
Language:Polish
ZGODA NA ODSTĄPIENIE OD PONOWNEJ OCENY – wiek szkolny cover image

ZGODA NA ODSTĄPIENIE OD PONOWNEJ OCENY – wiek szkolny

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
AGREEMENT TO WAIVE REEVALUATION - School Age Formularz obowiązuje od 1 lipca 2008 r. Nowy formularz służy do uzyskiwania zgody rodzica na odstąpienie od ponownej oceny. Wcześniej była ona uwzględniona w formularzu Zgoda na przeprowadzenie ponownej oceny / Zgoda na odstąpienie od ponownej oceny.
Age:School Age
Language:Polish
ZGODA RODZICA NA NIEOBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU NA SPOTKANIU DOTYCZĄCYM PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO – wiek szkolny cover image

ZGODA RODZICA NA NIEOBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU NA SPOTKANIU DOTYCZĄCYM PROGRAMU NAUCZANIA SPECJALNEGO – wiek szkolny

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
PARENTAL CONSENT TO EXCUSE MEMBERS FROM ATTENDING THE IEP TEAM MEETING - School Age Formularz obowiązuje od 1 lipca 2008 r. i został zaktualizowany w świetle nowych przepisów uwzględnionych w Chapter 14 oraz Chapter 711. Ten formularz (z następującą notatką w stopce: Aktualizacja: lipiec 2008 r.) zastępuje dotychczasowy formularz. W zaktualizowanym formularzu nie ma już prośby o zgodę rodzica na nieobecność członków zespołu na spotkaniu dotyczącym Programu nauczania specjalnego. Obecnie znajduje się ona w oddzielnym formularzu Zgoda rodzica na nieobecność członków zespołu na spotkaniu dotyczącym Programu nauczania specjalnego.
Age:School Age
Language:Polish
БАТЬКІВСЬКА ЗГОДА НА ЗВІЛЬНЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРУПИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ВІД УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ — шкільний вік cover image

БАТЬКІВСЬКА ЗГОДА НА ЗВІЛЬНЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРУПИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ВІД УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ — шкільний вік

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
PARENTAL CONSENT TO EXCUSE MEMBERS FROM ATTENDING THE IEP TEAM MEETING - School Age Ця форма є чинною з 1 липня 2008 р. і відбиває відповідні зміни в розділах 14 і 711. Нова редакція запрошення (з нижнім колонтитулом, в якому зазначено «Редакція: липень 2008 р.») замінює поточну форму запрошення. Запрошення більше не містить прохання до батьків щодо надання згоди на відсутність членів групи з індивідуальних навчальних планів на засіданні. Тепер для цього прохання використовується окрема форма «Батьківська згода на звільнення членів групи з індивідуальних навчальних планів від участі в засіданні». Доступна версія з коментарями
Age:School Age
Language:Ukranian
ВИСНОВОК ПРО АКАДЕМІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗДАТНОСТІ — шкільний вік  cover image

ВИСНОВОК ПРО АКАДЕМІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗДАТНОСТІ — шкільний вік

Effective Date:6/30/2008 11:00:00 PM
SUMMARY OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND FUNCTIONAL PERFORMANCE - School Age Ця форма є чинною з 1 липня 2008 р. Нова редакція висновку про академічні досягнення й функціональні здатності (з написом «Редакція: липень 2008 р.» в нижньому колонтитулі) замінює поточну форму висновку про успіхи в навчанні. Доступна версія з коментарями
Age:School Age
Language:Ukranian
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ ГРУПИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ АБО ІНШОМУ ЗАСІДАННІ — шкільний вік cover image

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ ГРУПИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ АБО ІНШОМУ ЗАСІДАННІ — шкільний вік

Effective Date:6/29/2015 11:00:00 PM
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age Редакція: травень 2015 р. — ця нова форма запрошення до участі в засіданні групи з індивідуальних навчальних планів або іншому засіданні (з написом у нижньому колонтитулі «Редакція: травень 2015 р.») замінює поточну форму запрошення. До нової редакції форми було додано нові цілі для скликання засідання групи з індивідуальних навчальних планів, виключена вимога щодо використання двох окремих форм запрошень для участі в засіданнях групи з індивідуальних навчальних планів або інших засіданнях, що мають на меті складання планів і надання допомоги з адаптації, та доповнено пояснення щодо складання планів і надання допомоги з адаптації, у тому числі положення про те, що місцевий відділ освіти запрошує учня, якщо йому вже виповнилось 14 років. Ця форма є чинною з 30 червня 2015 р. Доступна версія з коментарями
Age:School Age
Language:Ukranian