व्यक्तिगिकरण गरिएको शिक्षा कार्यक्रम (IEP) ‍- विद्यालय जाने उमेर

व्यक्तिगिकरण गरिएको शिक्षा कार्यक्रम (IEP) ‍- विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:June 30, 2014 | Topics: Special Education Law,
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP) - School Age संशोधित IEP अप्रिल 2014 – यस संशोधित फाराम (अप्रिल 2014 को पादलेख सहित) ले राज्य मूल्याङ्कन प्रशासनका आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित राज्यका निर्देशनहरूलाई स्पष्ट पार्छ र IEP को खण्ड IV, राज्य तथा स्थानीय मूल्याङ्कनहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। IEP मा भएका परिवर्तनहरूले वैकल्पिक मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन योग्य भएका बाहेक सबै विद्यार्थीहरूलाई 11th ग्रेड पेन्सिलभानिया जवाफदेहिता मापनको रूपमा सेवा दिनका लागि पेन्सिलभानिया किस्टोन इक्जामका आवश्यकतालाई स्पष्ट पार्छन्। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ फाराम Word r PDF ढाँचाहरूमा उपलब्ध छ।
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: