THÔNG BÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THEO QUY TRÌNH - Độ tuổi đến trường

THÔNG BÁO VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ THEO QUY TRÌNH - Độ tuổi đến trường

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: Special Education Law,
PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE - School Age Thông báo về các Biện pháp Bảo vệ Theo Quy trình bao gồm một bản giải trình đầy đủ về tất cả các quyền dành cho bố mẹ có trẻ em khuyết tật ở độ tuổi từ 3-21 khi con em họ đã được chuyển đến hoặc đang nhận được những dịch vụ giáo dục đặc biệt. Biểu mẫu này đưa ra hình thức mà LEAs có thể lựa chọn để cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ theo quy trình cho bố mẹ. Thông báo về các Biện pháp Bảo vệ Theo Quy trình sửa đổi này bao gồm các nguồn lực bổ sung khác cho bố mẹ trong Phụ lục A. Tài liệu này cũng bao gồm Biểu mẫu Yêu cầu văn Phòng Giải quyết Xung đột (ODR) cho việc Xúc tiến IEP/IFSP, Hòa giải, Hội nghị Hòa giải Đánh giá (ECC) và Biểu mẫu Yêu cầu Khiếu nại Quy trình đúng pháp luật. Thông báo về các Biện pháp Bảo vệ Theo Quy trình sửa đổi bao gồm phần chú thích đề "tháng 10 năm 2014.”
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: