ការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុម IEP ឬកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀត - អាយុចូលរៀន

ការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុម IEP ឬកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀត - អាយុចូលរៀន

Effective Date:June 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age កែសម្រួលក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 2015 - ការអញ្ជើញថ្មីនេះអោយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុម IEP ឬកិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀត (ជាមួយបាតកថាបង្ហាញពី "ការសើរើខែឧសភាឆ្នាំ 2015") ជំនួសការអញ្ជើញបច្ចុប្បន្ន។ ទម្រង់ដែលបានកែសម្រួលនេះបន្ថែមគោលបំណងបន្ថែមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុម IEP, យកតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ការអញ្ជើញចំនួនពីរដាច់ដោយឡែកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុម IEP ឬទម្រង់កិច្ចប្រជុំផ្សេងទៀតសម្រាប់ការធ្វើផែនការ/សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរ និងបន្ថែមការពន្យល់សម្រាប់ការធ្វើផែនការនិងសេវាការផ្លាស់ប្តូរ រួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទីភ្នាក់ងារអប់រំមូលដ្ឋាន (LEA) នឹងអញ្ជើញសិស្ស បើមានអាយុ 14 ឆ្នាំឬលើសពីនេះ។ ទម្រង់នេះចាប់ផ្តើមមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015 ។ កំណែពន្យល់អាចប្រើបាន
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: