IEP टोली बैठक वा अन्य बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण - विद्यालय जाने उमेर

IEP टोली बैठक वा अन्य बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण - विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:June 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age संशोधित मे 2015 – IEP टोली बैठक वा अन्य बैठकमा (“मे 2015 संशोधनहरू”मा संकेत गरिएको पादलेख सहित) मा सहभागी हुन यस नयाँ आमन्त्रणले हालको आमन्त्रणलाई प्रतिस्थापन गर्छ। यस संशोधित फारामले IEP टोली बैठकका पूरक उद्देश्यहरूलाई थप्दछ, IEP टोली बैठक वा पारगमन योजना/सेवाहरूका लागि निर्मित अन्य बैठकमा सहभागी हुन छुट्टै आमन्त्रणको प्रयोग गर्ने आवश्यकतालाई हटाउँछ र विद्यार्थीको उमेर 14 वर्ष वा सोभन्दा बढी भएमा स्थानीय शिक्षा निकाय (LEA) आमन्त्रण गर्ने कथन सहित पारगमन योजना तथा सेवाहरूको व्याख्याहरूलाई पूरक गर्छ। यो फाराम मङ्गलवार, जून 30, 2015 को सुरुवात देखि प्रभावकारी छ। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: