FTESË PËR PJESËMARRJE NË MBLEDHJEN E EKIPIT IEP OSE NË NJË MBLEDHJE TJETËR - Mosha shkollore

FTESË PËR PJESËMARRJE NË MBLEDHJEN E EKIPIT IEP OSE NË NJË MBLEDHJE TJETËR - Mosha shkollore

Effective Date:June 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
INVITATION TO PARTICIPATE IN THE IEP TEAM MEETING OR OTHER MEETING - School Age Ribotuar në maj 2015 - Kjo Ftesë e re për Pjesëmarrje në Mbledhjen e Ekipit IEP ose në një Mbledhje Tjetër (me shënim në fund që shkruan "Ribotim, Maj 2015") zëvendëson ftesën aktuale. Ky formular i ribotuar shton synime të reja për mbledhjet IEP, heq kushtin për përdorimin e dy formularëve të ndryshëm të Ftesave për Pjesëmarrje në Mbledhjen e Ekipit IEP ose në një Mbledhje Tjetër për planifikimin/shërbimet e tranzicionit, dhe zgjeron shpjegimet mbi planifikimin e shërbimet e tranzicionit, përfshirë deklaratë që qendra lokale e arsimit (LEA) do të ftojë nxënësin nëse është 14 vjeç e sipër. Ky formular hyn në fuqi në 30 qershor, 2008. Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: