पुनर्मूल्याङ्कन रिपोर्ट (ER) -विद्यालय जाने उमेर

पुनर्मूल्याङ्कन रिपोर्ट (ER) -विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
REEVALUATION REPORT (RR) - School Age यो फाराम जुलाई 1, 2008 को सुरुवातमा प्रभावकारी भएको हो र संशोधित च्याप्टरहरू 14 र 711 का नयाँ प्रावधानहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यस नयाँ फाराम पुनर्मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (“जुलाई 2008 संशोधनहरू” को पादलेख सहित) ले हालको पुनर्मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई प्रतिस्थापित गर्छ। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: