ផែនការទំនាក់ទំនង - អាយុចូលរៀន

ផែនការទំនាក់ទំនង - អាយុចូលរៀន

Effective Date:July 1, 2008 | Topics:
COMMUNICATION PLAN - School Age ផែនការការទំនាក់ទំនងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី IEP របស់សិស្សមួយចំនួនដែលជាមនុស្សថ្លង់ឬពិបាកស្តាប់។ សំណុំបែបបទផែនការទំនាក់ទំនងត្រូវបានកែលម្អក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2010។ នៅពេលនោះសេចក្ដីបន្ថែមត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅក្នុងកឋាភាគ I និង III នៃផែនការដើម្បីរួមបញ្ចូលតម្រូវការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ និងសេវាកម្មសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលថ្លង់ ពិការភ្នែក។ ផែនការកែលម្អមានបាតកថាអានក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2010 ។ កំណែពន្យល់អាចប្រើបាន
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: