KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN- Độ tuổi đến trường

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN- Độ tuổi đến trường

Effective Date:July 1, 2008 | Topics:
COMMUNICATION PLAN - School Age Kế hoạch Thông tin Tuyên truyền phải được bao gồm trong Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) của mỗi sinh viên bị điếc hoặc khó khăn về thính lực. Biểu mẫu Kế hoạch Thông tin Tuyên truyền được sửa đổi tháng 12 năm 2010. Vào thời điểm đó, bổ sung đã được thêm vào các Mục I và III của kế hoạch nhằm bao gồm những nhu cầu thông tin tuyên truyền cũng như các thiết bị công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ cho các sinh viên bị điếc/mù. Bản kế hoạch sửa đổi có phần chú thích bên dưới trang, tháng 12 năm 2010. Bản chú giải có sẵn
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: