मूल्याङ्कनको लागि अनुमति - मूल्याङ्कन अनुरोध फाराम - विद्यालय जाने उमेर

मूल्याङ्कनको लागि अनुमति - मूल्याङ्कन अनुरोध फाराम - विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PERMISSION TO EVALUATE - EVALUATION REQUEST FORM - School Age यो फाराम जुलाई 1, 2008 को सुरुवातमा प्रभावकारी भएको हो र संशोधित च्याप्टरहरू 14 र 711 का नयाँ आवश्यकताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यो कागजात स्थानीय शिक्षा निकायद्वारा आमाबुवाले मूल्याङ्कनको लागि मौखिक अनुरोध गर्नुभएको अनुरोधको मूल्याङ्कनको प्रतिक्रिया स्वरूप 10 पात्रो दिनभित्रमा जारी गरिएको हुनुपर्छ। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: