CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (IEP) - Độ tuổi đến trường

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (IEP) - Độ tuổi đến trường

Effective Date:June 30, 2014 | Topics:
INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (IEP) - School Age Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) sửa đổi tháng 4 năm 2014 – Biểu mẫu sửa đổi này (với phần chú thích trang đề tháng 4 năm 20140 nêu rõ các chỉ thị của tiểu bang liên quan đến những yêu cầu thực hiện đánh giá của tiểu bang cũng như được phản ánh trong Phần IV, THAM GIA VÀO CÁC ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ TIỂU BANG, của IEP. Những thay đổi đối với IEP đưa ra yêu cầu về các Kỳ thi Pennsylvania Keystone nhằm phục vụ như biện pháp đánh giá trách nhiệm lớp 11 của bang Pennsylvania cho tất cả các học sinh với IEP, ngoại trừ những học sinh đủ điều kiện tham gia vào đánh giá khác. Bản chú giải có sẵn Biểu mẫu này có sẵn ở bản Word và PDF.
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: