Thông báo trước bằng văn bản cho Đánh giá lại và phiếu đề nghị chấp thuận - Độ tuổi đến trường

Thông báo trước bằng văn bản cho Đánh giá lại và phiếu đề nghị chấp thuận - Độ tuổi đến trường

Effective Date:March 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
Prior Written Notice for Reevaluation and Request for Consent Form - School Age Biểu mẫu mới này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2015 và phản ánh yêu cầu rằng những đánh giá lại phải tuân tho những yêu cầu thông báo của IDEA trong Phần 34 CFR. 300.503-300.504, những yêu cầu chấp thuận của bố mẹ trong Phần 34 CFR. 300,300. Theo Phần 34 CFR. 300.503(a) cơ quan giáo dục địa phương (LEA) phải cung cấp thông báo bằng văn bản cho phụ huynh của trẻ em khuyết tật trong đó miêu tả về bất cứ quy trình đánh giá lại nào mà cơ quan đề xuất thực hiện, và phải được chuyển đến cho cha mẹ của trẻ em khuyết tật có một khoảng thời gian hợp lý trước cơ quan công cộng: (1) Đề xuất thực hiện hoặc thay đổi việc xác định nhân thân, đánh giá hay bố trí giáo dục cho trẻ em hoặc cung cấp giáo dục công phù hợp miễn phí (FAPE) cho trẻ; hoặc (2) Từ chối thực hiện hoặc thay đổi việc xác định nhân thân, đánh giá hay bố trí giáo dục cho trẻ em hoặc cung cấp FAPE cho trẻ. Thông báo trước Bằng văn bản cho việc Đánh giá lại này và Biểu mẫu yêu cầu Chấp thuận bao gồm những yêu cầu về thông báo và chấp thuận cho việc đánh giá lại. Biểu mẫu này thay thế Biểu mẫu Chấp thuận - Cho phép Đánh giá lại. Nó bao gồm chú thích đề, “Sửa đổi tháng 1 năm 2015.” Bản chú giải có sẵn
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: