Image Not Available

LEJE PËR TË VLERËSUAR - FORMULAR PËR KËRKIM VLERËSIMI - Mosha shkollore

Effective Date:June 30, 2008 | Topics:
PERMISSION TO EVALUATE - EVALUATION REQUEST FORM - School Age Ky formular hyn në fuqi në 1 korrik, 2008, dhe pasqyron një kusht të ri të kapitujve të ribotuar 14 dhe 711. Ky dokument duhet të lëshohet nga Qendra Lokale e Arsimit (LEA) në përgjigje të kërkesës me gojë nga prindi për vlerësim brenda 10 ditëve kalendarike të kësaj kërkese me gojë. Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: