Formulari për Njoftim Paraprak me Shkrim për Leje dhe Kërkesë për Rivlerësim - Mosha shkollore

Formulari për Njoftim Paraprak me Shkrim për Leje dhe Kërkesë për Rivlerësim - Mosha shkollore

Effective Date:March 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
Prior Written Notice for Reevaluation and Request for Consent Form - School Age Ky formular i ri hyn në fuqi në 30 mars, 2015 dhe pasqyron kushtin që rivlerësimet janë në vartësi të kushteve të njoftimit të IDEA-s në 34 CFR Sec. 300.503-300.504, dhe kushteve për lejen e prindërve në 34 CFR Sec. 300,300. Nën 34 CFR Sec. 300.503(a), qendra lokale e arsimit (LEA) duhet t'iu dërgojë njoftim paraprak me shkrim prindërve të një fëmije me paaftësi, e cila përshkruan të gjitha procedurat rivlerësuese që qendra propozon të kryejë, dhe duhet t'iu jepet prindërve të një fëmije me paaftësi brenda një kohë të mjaftueshme para se kjo qendër shtetërore: (1) Propozon fillimin ose ndryshimin e vlerësimit, shqyrtimit dhe vendosjes shkollore së fëmijës, ose edhe sigurimit të shkollimit shtetëror të përshtatshëm falas (FAPE) për fëmijën; ose (2) Refuzon të fillojë ose të ndryshojë vlerësimin, shqyrtimin dhe vendosjen shkollore të fëmijës , ose edhe sigurimin e FAPE-s për fëmijën. Ky Formular i Njoftimit Paraprak me Shkrim për Leje dhe Kërkesë për Rivlerësim përfshin njoftimin dhe kushtet e lejes për rivlerësim. Ky formular zëvendëson Formularin Leje për Rivlerësim. Ai përmban shënimin në fund "Ribotim, Janar 2015". Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: