Thông báo của Phụ huynh về Thanh toán Hỗ trợ Y tế tiểu Bang Pennsylvania

Thông báo của Phụ huynh về Thanh toán Hỗ trợ Y tế tiểu Bang Pennsylvania

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Billing Parental Notice-School Age Thông báo của Phụ huynh về việc Thanh toán Gói Hỗ trợ Y tế tiểu Bang Pennsylvania. LEA có thể xin bồi hoàn cho các dịch vụ, cần có chấp thuận của phụ huynh bằng văn bản được lập một lần theo Đạo luật Cải thiện Giáo dục Khuyết tật năm 2004 (IDEA), Phần 300 (Chương trình Hỗ trợ cho các tiểu Bang về Giáo dục Trẻ em Khuyết tật) và Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình (FERPA). Bằng việc ký tên vào giấy chấp thuận của phụ huynh, quý vị đang ủy quyền cho LEA chia sẻ thông tin của con quý vị như hồ sơ hoặc thông tin về các dịch vụ có thể được cung cấp cho con quý vị với Bộ Giáo Dục tiểu Bang Pennsylvania, Bộ Phúc Lợi Công Cộng tiểu Bang Pennsylvania và bác sĩ hoặc y tá hành nghề để gửi hóa đơn Hỗ trợ Y tế cho các dịch vụ mà con bạn nhận được như một phần của IEP của trẻ. Mục đích duy nhất của tiết lộ này là để lập hoá đơn cho các dịch vụ được cung cấp.
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: