Chấp thuận của Cha mẹ về Thanh toán Hỗ trợ Y tế tiểu bang Pennsylvania

Chấp thuận của Cha mẹ về Thanh toán Hỗ trợ Y tế tiểu bang Pennsylvania

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Consent--School Age Chấp thuận của Cha mẹ về Thanh toán Hỗ trợ Y tế tiểu Bang Pennsylvania có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016. Phiếu này cho phép cha mẹ lựa chọn xem liệu có đồng ý cho phép Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) được truy cập vào hoàn ứng từ Hỗ trợ Y tế cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt.
Age:School Age
Language:Vietnamese
Download this Form: