पुनर्मूल्याङ्कनको लागि पूर्व लिखित सूचना र मञ्जुरीको लागि अनुरोध फाराम	                विद्यालय जाने उमेरका

पुनर्मूल्याङ्कनको लागि पूर्व लिखित सूचना र मञ्जुरीको लागि अनुरोध फाराम विद्यालय जाने उमेरका

Effective Date:March 29, 2015 | Topics: Special Education Law,
Prior Written Notice for Reevaluation and Request for Consent Form - School Age यो नयाँ फाराम मार्च 30, 2015 को सुरुवातमा प्रभावकारी भएको हो र पुनर्मूल्याङ्कनहरू 34 CFR खण्ड 300.503-300.504 को IDEA को सूचना आवश्यकताहरू र 34 CFR खण्ड अन्तर्गतको 34 CFR खण्ड 300.503-300 को अभिभावकीय मञ्जुरी आवश्यकताहरू सँग सम्बन्धित छन्। 34 CFR खण्ड 300.503(A) अन्तर्गत स्थानीय निकाय (LEA) ले असक्षमता भएका बच्चाका अभिभावकहरूलाई निकायले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका कुनै पनि पुनर्मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरूलाई बयान गर्ने लिखित सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ र सार्वजनिक निकायको अगाडि असक्षमता भएका बच्चाका अभिभावकहरूलाई उचित समय अगावै दिइएको हुनुपर्छ। (1) बच्चाको पहिचान, मूल्याङ्कन वा शैक्षिक स्थान वा नि:शुल्क उपयुक्त सार्वजनिक शिक्षा (FAPE) को प्रावधानलाई सञ्चालन गर्न वा परिवर्तन गर्न लागि प्रस्ताव गर्छ; वा (2) बच्चाको पहिचान, मूल्याङ्कन वा शैक्षिक स्थान वा FAPEको प्रावधानलाई सञ्चालन गर्न वा परिवर्तन गर्न लागि अस्वीकार गर्छ। पुनर्मूल्याङ्कनको लागि पूर्व लिखित सूचना र मञ्जुरीको लागि अनुरोध फारामले प्रारम्भिक पुनर्मूल्याङ्कनको सूचना र मञ्जुरीका आवश्यकताहरूलाई समावेश गर्छ। यस फारामले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अनुमति - मञ्जुरी फारामलाई प्रतिस्थापन गर्छ। यसले “संशोधन जनवरी 2015” को पादलेखलाई समावेश गर्छ। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: