PLANI I KOMUNIKIMIT - Mosha shkollore

PLANI I KOMUNIKIMIT - Mosha shkollore

Effective Date:July 1, 2008 | Topics:
COMMUNICATION PLAN - School Age Plani i Komunikimit duhet përfshirë tek IEP i çdo nxënësi që është shurdh ose ka probleme me dëgjimin. Formulari i Planit të Komunikimit është ribotuar në dhjetor të vitit 2010. Në atë kohë, Seksioni I dhe III i planit u pasuruan me një shtojcë të re e cila mbulonte nevojat për komunikim, si edhe shërbimet dhe aparaturat e teknologjisë ndihmëse për nxënësit e shurdhër e të verbër. Plani i ribotuar ka një shënim në fund që shkruan Dhjetor 2010. Versioni i shpjeguar në dispozicion
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: