NJOFTIMI PËR PROCEDURAT MBI MASAT E SIGURISË - mosha shkollore

NJOFTIMI PËR PROCEDURAT MBI MASAT E SIGURISË - mosha shkollore

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: Special Education Law,
PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE - School Age Njoftimi për Procedurat mbi Masat e Sigurisë përfshin një shpjegim të plotë të të gjitha të drejtave në dispozicion të prindërve me fëmijë me paaftësi të moshave 3-21 vjeç, kur fëmija i tyre është referuar tek, ose po merr shërbime të arsimit të posaçëm. Ky shembull ofron një format të cilin LEA-t mund ta përdorin për të informuar prindërit mbi procedurat e masave të sigurimit. Ky ribotim i Njoftimit për Procedurat mbi Masat e Sigurisë përfshin burime shtesë ndihme për prindërit në Shtojcën A. Ky dokument gjithashtu përfshin një formular të ribotuar të kërkesës tek Zyra për Zgjidhjen e Konflikteve (ODR) për arbitrazh, negociata dhe Konferenca Vlerësuese për Pajtim (ECC) të procedurave për IEP/IFSP, si edhe një formular të ribotuar për Kërkesën e Procesit të Drejtë. Formulari i ribotuar përmban shënimin në fund "Tetor 2014".
Age:School Age
Language:Albanian
Download this Form: