प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचनापत्र - विद्यालय जाने उमेर

प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचनापत्र - विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: PA Law and Regulations,
PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE - School Age प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचनमा 3 देखि 21 वर्ष उमेरका असक्षमता भएको बच्चाका आमाबुवाहरूलाई आफ्नो बच्चालाई विशेष शिक्षा सेवाका लागि सिफारिस गरिएमा वा विशेष शिक्षा सेवाहरू प्राप्त गर्दाको समयमा उपलब्ध सबै अधिकारहरूको पूर्ण व्याख्या समावेश गर्छ। यस मोडेल फारामले आमाबुवहारूलाई प्रक्रियात्मक सुरक्षाहरूको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन LEA हरूले चयन गर्नसक्ने ढाँचा उपलब्ध गराउँछ। यस संशोधित प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचनामा आमाबुवाहरूलाई परिशिष्ट A मा अतिरिक्त स्रोतहरू उपलब्ध छ। यस कागजातमा IEP/IFSP सहजकर्ताका लागि विवाद समाधान कार्यालय (ODR) अनुरोध फाराम, मध्यस्थता, मूल्याङ्कन मिलाप वार्तालाप (ECC) र संशोधित बाँकी प्रक्रियाहरू समावेश छन्। यस संशोधित प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचनाले “अक्टोबर 2014” समावेश गर्छ।
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: