ការជូនដំណឹងពីការការពារសុវត្ថិភាពតាមនីតិវិធី - អាយុចូលរៀន

ការជូនដំណឹងពីការការពារសុវត្ថិភាពតាមនីតិវិធី - អាយុចូលរៀន

Effective Date:November 16, 2014 | Topics: Special Education Law,
PROCEDURAL SAFEGUARDS NOTICE - School Age ការជូនដំណឹងពីការការពារសុវត្ថិភាពតាមនីតិវិធី រួមបញ្ចូលទាំងការពន្យល់ពេញលេញនៃសិទ្ធិដែលអាចប្រើបានទាំងអស់ចំពោះឪពុកម្តាយរបស់កុមារដែលមានភាពពិការមានអាយុពី 3 ទៅ 21 ឆ្នាំនៅពេលដែលកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានគែមើលថែ ឬកំពុងទទួលសេវាកម្មអប់រំពិសេស។ ទម្រង់បែបបទគំរូនេះផ្ដល់នូវទ្រង់ទ្រាយដែល LEAs អាចនឹងជ្រើសប្រើពត៌មានអំពីការការពារសុវត្ថិភាពតាមនីតិវិធីចំពោះឪពុកម្តាយ។ នេះបានកែសម្រួលការជូនដំណឹងពីការការពារសុវត្ថិភាពតាមនីតិវិធីរួមទាំងធនធានបន្ថែមសម្រាប់ឪពុកម្តាយក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ក ។ ឯកសារនេះក៏មានការិយាល័យកែសម្រួលសម្រាប់សំណុំបែបបទស្នើសុំដំណោះស្រាយវិវាទ (ODR) សម្រាប់កម្មវិធីសម្របសម្រួល IEP/IFSP ការសម្រុះសម្រួល សន្និសីទផ្សះផ្សាយ (ECC) និងទម្រង់បែបបទនីតិវិធីសំណើអនុលោមដែលបានកែសម្រួល។ ការជូនដំណឹងពីការការពារសុវត្ថិភាពតាមនីតិវិធីដែលបានកែសម្រួលមានបាតកថា "ខែតុលាឆ្នាំ 2014។" .”
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: