सञ्चार योजना - विद्यालय जाने उमेर

सञ्चार योजना - विद्यालय जाने उमेर

Effective Date:November 30, 2010 | Topics:
COMMUNICATION PLAN - School Age सञ्चार योजना बहिरो वा कान कम सुन्ने कुनै पनि विद्यार्थीको IEP मा समावेश गरिएको हुनुपर्छ। सञ्चार योजनाको फाराम डिसेम्बर 2010 मा संशोधन गरिएको थियो। बहिरा विद्यार्थीहरूको लागि सञ्चार आवश्यकता र सहायक प्राविधिक उपकरणहरू समावेश गर्नका लागि योजनाको खण्ड I र III मा अतिरिक्त कुराहरू थप गरिएको थियो। संशोधित योजनामा डिसेम्बर 2010 मा पादलेख पठन छ। व्याख्या गरिएको संस्करण उपलब्ध छ
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: