ការព្រមព្រៀងមាតា ឬបិតាលើវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានា

ការព្រមព្រៀងមាតា ឬបិតាលើវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានា

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Consent--School Age កិច្ចព្រមព្រៀងមាតា ឬបិតាលើវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត PA មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ 2016។ ទម្រង់បែបបទនេះអនុញ្ញាតឱ្យមាតាបិតា ជ្រើសរើសថាតើត្រូវផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអប់រំក្នុងស្រុក (LEA) ដើម្បីទទួលបានសំណងពីជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់សេវាអប់រំពិសេស។
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: