សេចក្តីជូនដំណឹងមាតា ឬបិតាពីការចេញវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានា

សេចក្តីជូនដំណឹងមាតា ឬបិតាពីការចេញវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានា

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Notice--School Age សេចក្តីជូនដំណឹងមាតា ឬបិតាពីការចេញវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ PA។ LEAs អាចស្នើសុំការទូទាត់សំណងសម្រាប់សេវាកម្ម ព្រមព្រៀងពីមាតាបិតាដែលបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលើក ត្រូវបានទាមទាដោយច្បាប់កែលម្អការអប់រំបុគ្គលដែលមានពិការភាព ឆ្នាំ 2004 (IDEA) ក្រោមផ្នែកទី 300 (ជំនួយដល់រដ្ឋសម្រាប់ការអប់រំកុមារដែលមានពិការភាព) និង ច្បាប់ឯកជនភាពនិងសិទ្ធអប់រំគ្រួសារ (FERPA)។ តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារយល់ព្រមរបស់មាតា ឬបិតា អ្នកកំពុងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ LEA ចែករំលែកព័ត៌មានរបស់កូនអ្នកដូចជាកំណត់ត្រា ឬព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មដែលអាចផ្តល់ជូនកូនរបស់អ្នកជាមួយនាយកដ្ឋានអប់រំ PA នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសាធារណៈរបស់ PA និងគ្រូពេទ្យព្យាបាល ឬ គិលានុប្បដ្ឋាយិកាដើម្បីចេញវិក្កយបត្រជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តសំរាប់ផ្តល់សេវាកម្មដល់កូនរបស់អ្នកដែលទទួលជាផ្នែកមួយនៃ IEP របស់គេ។ គោលបំណងតែមួយគត់នៃការបង្ហាញនេះគឺការចេញវិក្កយបត្រសម្រាប់សេវាកម្មដែលបានផ្តល់ជូន។
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: