កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបដិសេធការវាយតម្លៃសារឡើងវិញ  អាយុសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបដិសេធការវាយតម្លៃសារឡើងវិញ អាយុសិក្សា

Effective Date:July 1, 2008 | Topics:
Agreement to Waive Reevaluation-School Age សំណុំបែបបទនេះមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2008។ ទម្រង់បែបបទថ្មីនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងមាតាបិតាដើម្បីបដិសេធការវាយតម្លៃសារឡើងវិញ។ សំណើនេះពីមុនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងទម្រង់ "ការអនុញ្ញាតដើម្បីវាយតម្លៃសារឡើងវិញ/ កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបដិសេធការវាយតម្លៃសារឡើងវិញ"។
Age:School Age
Language:Khmer
Download this Form: