पेन्सिलभानिया चिकित्सा सहायता बिलिङ अभिभावकीय सहमति

पेन्सिलभानिया चिकित्सा सहायता बिलिङ अभिभावकीय सहमति

Effective Date:March 18, 2013 | Topics:
Pennsylvania Medical Assistance Billing Parental Consent-School Age PA चिकित्सा सहायता बिलिङ अभिभावकीय सहमति अक्टोबर 2016 को सुरुवातबाट प्रभावकारी हुन्छ। यो फारामले अभिभावकहरूलाई विशेष शिक्षा सेवाहरूको लागि चिकित्सकीय सहायताको प्रतिपूर्तिमा पहुँच गर्न स्थानीय शैक्षिक एजेन्सी (LEA) लाई सहमति दिने वा नदिने भनी छनोट गर्ने अनुमति दिन्छ।
Age:School Age
Language:Nepali
Download this Form: